KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2019

Propozice k jednotlivým akcím jsou průběžně zveřejňovány ve složce PROPOZICE.
Symboly akcí (A,B,C,D,L,P), způsob placení a info o schůzi, to vše je vysvětleno na konci textu.
V Kalendáři nejsou uváděny odjezdy veřejnou dopravou, protože během roku dochází ke změnám jízdních řádů i výlukám; proto je nutné sledovat propozice k jednotlivým akcím.
Seznamte s naším Kalendářem své kamarády a známé, a pozvěte je na naše výlety.

Datum,
typ akce
Název akce, trasa, odjezdy, ceny Vedoucí (kontakty), přihlášky, placení
7. prosince
A
19108
O ADVENTU V BLUDIŠTÍCH
Z Dobrovic přes Jabkenice (kostel Narození panny Marie, hájovna) do Loučeně (zámek, labyrintárium).
Trasa 13 km.
Mapa č. 17 Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko.
Odjezd v 8.00 od ZS.
Ivana Jehličková, 723 780 650
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
28. prosince
P
19051
POVÁNOČNÍ VYCHÁZKA
Trasy 10 až 15 km v okolí Pardubic.
Sraz v 9.00 na Slovanech na konečné trolejbusu č.1.
Jitka Netušilová, 604 962 245
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

SYMBOLY PRO OZNAČOVÁNÍ AKCÍ:

A Autokarový zájezd (pěší, lyžařský) pro každý věk a výkonnost. Odjíždí se opět z parkoviště od  zimního stadionu, s vedoucí(m) lze dohodnout nástup po trase jízdy. Rozvozy při zpáteční cestě nebudou akceptovány, pouze budou umožněny výstupy v místě nástupu při odjezdu. Přihlášky jsou možné ihned po vydání kalendáře, placení vždy do uvedeného termínu. Náhradníci jsou vyzýváni k placení v pořadí svých přihlášek (e-mailem, telefonicky, příp. SMS z počítače do mobilu). Trojí ceny rozumí se: pro členy a hosty TOSP do 26 let -  pro členy a hosty TOSP starší -  pro osoby cizí (i když jsou členy KČT, avšak v TOSP nehostují). Členové TOSP mají při zařazování na zájezdy absolutní přednost před nečleny až do data konečné platby (nikoliv zálohy, je-li vybírána). Uváděná čísla turistických map se vztahují k edici KČT v měřítku 1:50 000 (platí i pro další typy akcí), ev. cyklomap Shocart.
B Akce (pěší, cyklo) s bivakováním, tj. nocováním ve volné přírodě mimo kempy a tábořiště. Předpokládá přiměřené vybavení a dostatečnou fyzickou kondici, přátelské chování k přírodě i kamarádům. - Je účelné hlásit se týden předem kvůli domluvě o společném vybavení.
C Cykloturistika, většinou rekreační,  tj. jízda s co největší bezpečností v atraktivním prostředí po komunikacích se zpevněným i přírodním povrchem. Je vhodná pro účastníky každého věku a výkonnosti. Zájemci by se měli přihlásit minimálně tři dny před konáním akce. Při méně než třech zájemcích (vč. vedoucího) se akce nekoná. Povinná ochranná přilba.
D Akce vhodná pro děti, resp. přednostně pro děti-členy TOSP. Za chování a bezpečnost dítěte odpovídá jeho doprovod - dospělý člen TOSP (rodič, prarodič). Vhodné pro děti (i seniory) jsou také všechny autokarové zájezdy - návrh krátkých tras je samozřejmostí, „D“ se tam neuvádí.
L Lyžařský výlet (příp. pobyt) s dopravou veřejnými prostředky; zásady viz u pěších výletů. Při špatných sněhových podmínkách se může zrušit, trasa nebývá vhodná pro zimní pěší přesun. V případě autokarového zájezdu a malém počtu zájemců musí vedoucí akce oznámit dopravci zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před datem konání akce.
P Pěší výlet s dopravou veřejnými prostředky. Je třeba hlásit se alespoň dva dny předem, při méně než třech zájemcích (vč. vedoucího) se akce nekoná. U výletů vlakem je obvykle sraz 15 minut před odjezdem v hale nádraží Pardubice-hlavní. Vedoucí kupuje pro zájemce společnou jízdenku se slevou.

 

VYBÍRÁNÍ PENĚZ A CENY:

Pro vybírání peněz za zájezdy je k dispozici foyer v přízemí Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí č. 55 (pod schodištěm, tj. nezabočit do kavárny Evropa), a to každou středu odpoledne až do 17. hodiny. Vedoucí (výběrčí) jednotlivých zájezdů si mohou domluvit se zájemci jiné místo a čas vybírání.
Všechny akce lze zásadně po dohodě s výběrčí(m)
platit bezhotovostně na účet TOSP č. 3656351309/0800, příslušný variabilní symbol je uveden vždy kurzívou v sloupci data a typu akce. Jako specifický symbol uveďte prvních šest číslic svého rodného čísla, tím je zaručena identifikace plátce. Po uzávěrce placení přicházejí na řadu nejprve náhradníci-členové, pak teprve nečlenové v pořadí jejich přihlášek.

CENY standardních autokarových zájezdů jsou kalkulovány pro 45 platících účastníků. Při konání s nižší účastí je vedoucí povinen dovybrat od všech přítomných patřičnou částku. Účastníci se přihlášením na zájezd automaticky zavazují k případnému doplatku. Vracet zaplacené účastnické poplatky lze pouze tehdy, odhlásí-li se zájemce v době před odjezdem zájezdu delší než činí dvojnásobek počtu dnů zájezdu. Zájemcům odhlášeným později lze poplatky vracet pouze tehdy, pokud byla jejich místa obsazena náhradníky. Totéž platí, pokud se účastník nedostaví k odjezdu.

 

 

MOŽNÉ ZMĚNY:

ZIMNÍ AKCE, závislé na sněhových podmínkách, mohou být zrušeny bez náhrady nebo přesunuty 

na náhradní termín či přesměrovány do jiné oblasti. Tyto změny nemusí být výborem TOSP znovu schvalovány. Stačí, když je vedoucí oznámí výboru pokud možno týden před konáním.

Upozornění pro AKCE VEŘEJNOU DOPRAVOU. Protože během roku dochází ke změnám jízdních řádů ČD i častým výlukám, nejsou v Kalendáři uváděny odjezdy veřejné dopravy. Je nutné sledovat propozice vydávané k jednotlivým akcím. 

 

POJIŠTĚNÍ:

Do doby než bude známo, zda jsme (tak jako v loňském roce)  úrazově pojištěni i pro rok 2019, platí pro nás pojistná smlouva u  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842. Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

- členů i nečlenů KČT během organizované akce,

- členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci,

- členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT, např. během značení,

- výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojistné plnění se vztahuje na: tělesné poškození následkem úrazu, trvalé následky úrazu, úmrtí následkem úrazu.

S pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group je rovněž uzavřena pojistka na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Tato pojistka má číslo 7721008020.


Bližší informace k jednotlivým akcím je vždy možno nalézt na webu TOSP : www.tksp.info

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TURISTICKÉHO ODBORU SYNTHESIA PARDUBICE

se uskuteční ve středu 9. ledna 2019 od 15.00 hodin v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (stará reálka) s tímto programem:

1) Placení příspěvků, vystavování průkazů – pouze do zahájení schůze v 17.00 !!!

2) Zahájení schůze, přivítání hostů a schválení programu schůze

3) Volba komisí mandátové, volební a návrhové

4) Zpráva o činnosti odboru a jeho výboru v r. 2018 a komentář k plánu na r. 2019

5) Zpráva o hospodaření v r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení rámcové výše členských příspěvků na rok 2020

8) Volba delegátů na oblastní konferenci KČT 

9) Vyhlášení nejaktivnějších turistů, výkonnost cyklo a aktivních vedoucích v r. 2018

10)Předání ocenění členům TOSP.

11)Diskuze k předneseným informacím

12)Schválení usnesení schůze

Předpokládaný konec schůze je v 19.30 hodin

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky na rok 2019 je třeba uhradit do 31. ledna 2019 - platit lze u matrikářky Jindřišky Tomíškové ve středu 9. ledna 2019 od 15.00 na výroční členské schůzi nebo po dohodě individuálně.

 

Výše členských příspěvků je stejná jako v roce 2018, tedy:

Kategorie Členové     Hosté +
Ženy a muži do 60 let včetně  280 Kč  40 Kč
 Děti, mládež a junioři do 25 let včetně  150 Kč  40 Kč
 Senioři od 61 let a invalidní důchodci  160 Kč  40 Kč
Rodinná známka ++ 540 Kč 540 Kč

+ členové některého jiného odboru KČT, průkaz již mají, platí jen částku pro odbor TOSP
++ rodiče nebo prarodiče a nejméně jedno dítě či vnouče do 25 let

 

K zaplacenému členskému příspěvku si lze na rok 2019 přikoupit časopis „Turista“.
Roční předplatné (10 čísel) je v roce 2019 pro členy KČT 390,- Kč, pro nečleny 550,- Kč.

Před schůzí a po ní si bude možno koupit stolní „Pardubický kalendář 2019“ za režijní cenu.


15.října 2018
vedoucí turistiky v TOSP a za výbor Václav Pícl a Vít Vavřina

Vyhledávání

Sponzoři

 synthesia banner 180x150

 logo Pardubice

 

 

Pardubická sportovní organizace ČSTV

 PROXIM s.r.o.

 

 Retia

 

 

Přihlášení